Help055.gif (23008 bytes) 十二正經與經筋別循行路徑
            - 足太陽膀胱經()


第七節、足太陽膀胱經

膀胱經共六十九穴,原穴為京骨穴,絡穴為足少陰腎經之大鐘穴。太陽為陽氣大盛在身體之最外的意義,所以本經對外界赤刺激反應也較頻繁,與各臟腑大都有腧穴關係與腎經相表裡。

1.經中穴道

起自眶孔目內眥外一分之睛明穴,上經眉頭陷中之攢竹穴,行至前額髮際之眉衝穴,沿頭中線稍外約一寸五分處,經曲差、五處穴,往頭後行至承光、通天、絡卻,至後腦之玉枕穴。從玉枕穴挾項後大筋外廉,下行至項後髮際陷中之天柱穴。由此穴而下,沿中間督脈二寸外緣下行,至第一、二椎間即大杼穴(骨會穴),至此一分為二,別脈走附分穴,本脈由風門穴而下。第二椎下凹處為風門穴(療穴),下行至第三椎下凹處為肺俞穴,第五椎中線二寸為心俞,以下第七、九、十椎,分別為膈俞(血會穴)、肝俞、膽俞,第十一、十二、十三椎,分別為脾俞、胃俞、三焦俞,第十四、十六、十七椎,分別為腎俞、大腸俞、關元俞,第十八、十九椎分別為小腸俞、膀胱俞,以上全為療穴,第廿椎為中膂俞穴。本經行至臀部有四孔分別為上unchar2.gif (898 bytes)、次unchar2.gif (898 bytes)、中unchar2.gif (898 bytes)、下unchar2.gif (898 bytes)等穴。從下W穴行陰尾尻骨兩旁五分許為會陽穴。

自大杼穴另一別脈,自肩膊內循行第二椎下,附項內廉兩旁,相去各三寸半為附分穴,第三椎為魄戶穴,第四椎為膏肓穴(療穴),下經神堂、膈關、魂門、陽綱、意舍、胃倉、肓門等穴,至第十四椎去中線三寸半為志室穴(療穴),經胞肓穴至第廿椎為秩邊穴(療穴),在此本經與別脈交會於會陽穴。

從秩邊穴、會陽穴下行尻臀下,陰股上約紋中為承扶穴(療穴),至腿後正中為殷門穴,至腿後部膕窩外側有浮unchar4.gif (879 bytes)、委陽穴,至膕窩正中為委中穴(合穴),再下二寸為合陽穴,小腿中段為承山穴(療穴),從承山斜行足外踝後上七寸陷中為飛陽穴(療穴),下行足外踝上三寸筋骨之間為附陽穴,下行經外踝後五分跟骨上凹陷之昆侖穴(療穴),經足跟骨下陷中拱足處為僕參穴,足外踝下五分陷中為申脈穴(療穴),從申脈穴下一寸為金門穴,前行至第五蹠骨中間之京骨穴(原穴),再前行經束骨(輸穴)、通谷穴,止至蹠骨末端之至陰穴(井穴)。

2.循行路徑:

(1)足太陽膀胱經部分:起自目內眥睛明穴,循行攢竹穴、曲差、五處穴,上額交顛,入承光穴,循行通天穴,至此有別支交足少陽膽經。

(2)足少陽膽經部分:其支者從顛至耳上角交於足少陽膽經。

(3)足太陽膀胱經部分:其直者從通天穴入絡於大杼穴,從大杼穴循行肩髆內風門穴,再循行肺俞穴,挾脊抵腰中厥陰俞穴,再循心俞、督俞、膈俞、肝俞、膽俞、脾俞、胃俞、三焦俞、入循膂絡腎。從腎俞穴循行氣海俞,從腰中下挾脊大腸俞,再循關元俞、膀胱俞、中膂俞、白環俞等穴,別行上unchar2.gif (898 bytes)、次unchar2.gif (898 bytes)、中unchar2.gif (898 bytes)、下unchar2.gif (898 bytes)等穴。

(4)足太陽膀胱經部分:其支者從又復上肩膊內,從附分穴循行貫胛魄戶穴,再循行挾脊內膏肓、神堂、噫嘻、膈關、魂門、陽綱、意舍、胃倉、肓門、志室、胞肓等穴,過unchar3.gif (898 bytes)樞秩邊穴,再循unchar3.gif (898 bytes)外從後廉承扶、殷門、浮unchar4.gif (879 bytes)、委陽穴,下合膕中委中穴。從委中穴循行合陽穴,下貫臑內承筋穴,再循行承山穴、飛陽、附陽等穴。從附陽循行出外踝之後崑崙穴(經穴),再循行僕參、申脈、金門等穴。再行本經之京骨穴,循行束骨、通谷穴至小指外側之至陰穴。

(5)足少陰腎經部分:足太陽膀胱經行入蹠骨末端之至陰穴後,即交於足少陰腎經。

3.疾病症候

患足太陽膀胱經疾病者,主要反應在眼、鼻、頭頸、腰背、腦病、發熱症,有下列病候:癲癇、頭痛、項僵、腰背疼痛、眼病、股關節屈曲不利、彎膝時腿肚疼痛、痔瘡、瘧疾、神經衰弱、月經不調、目黃、鼻中流涕或血。

 

足太陽膀胱經經筋

 

足太陽膀胱經別循行路徑圖
 

 

循行路線:

  1. 起目內眥

  2. 上額交巔

  3. 下腦後

  4. 夾背

  5. 抵腰入絡腎

  6. 下屬膀胱

  7. 另一支循脾外

  8. 下至踝

  9. 終足小趾


[ 經絡穴道介紹 ] [ 健康教室 ] [ 首 頁 ]